Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg na dzierżawę gruntów 2017

 

  1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – reprezentujące Skarb Państwa

Nadleśnictwo Kamienna Góra

ul. Bohaterów Getta 33

58 – 400 Kamienna Góra

Tel. 75 744 30 65 , fax: 75 744 27 53

e-mail: kamienna@wroclaw.lasy.gov.pl

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych będących w zarządzie nadleśnictwa z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej.

  1. Szczegółowy wykaz oferowanych do dzierżawy gruntów rolnych, ich położenie, nr działki, rodzaj użytku, klasę, powierzchnię i cenę wywoławczą za poszczególny grunt zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim trwałą i czytelną techniką przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. Powinna zawierać adres leśny gruntu do dzierżawy tj. oddział, pododdział, wydzielenie, leśnictwo, w którym znajduje się grunt, powierzchnię w ha i oferowaną wysokość czynszu.
  3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do 29.12.2017 roku do godz. 9 00 opisanej następująco:

„Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych”.

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Oferenta.

  1. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona na adres Oferenta.
  2. Otwarcie ofert nastąpi 29.12.2017 roku o godz. 10 00 w świetlicy siedziby nadleśnictwa.
  3. Kryterium wyboru ofert jest cena.
  4. Planowany okres dzierżawy gruntów – czas nieokreślony.
  5. Nadleśnictwo Kamienna Góra zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
  6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest Emilian Szatkowski tel. 75 744 30 65 wew. *336 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 14 00, nie dłużej jednak niż do dnia 28.12.2017 r., w siedzibie Nadleśnictwa Kamienna Góra, można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia oraz postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu.