Asset Publisher Asset Publisher

ŁOWIECTWO

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej (Art. 1 Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie).

Gospodarka łowiecka jest prowadzona w obwodach łowieckich, polnych i leśnych dzierżawionych przez Koła Łowieckie. Podstawowym dokumentem,na podstawie którego Koła Łowieckie prowadzą gospodarkę łowiecką,  jest Roczny Plan Łowiecki . Sporządzany jest przez Zarząd Koła Łowieckiego, na okres od 01 kwietnia do 31 marca roku następnego. Plan ten jest opiniowany przez organy administracji samorządowej, Polski Związek Łowiecki i ewentualnie przez Dyrektora Parku Narodowego a następnie zatwierdzany przez właściwego Nadleśniczego. W Rocznym Planie Łowieckim określona jest: ilość zwierząt łownych wynikająca z inwentaryzacji na dzień 10 marca danego roku, przyrost zrealizowany, ilość, jakość oraz struktura zwierzyny do pozyskania, ilość urządzeń łowieckich do utrzymania i wybudowania w obwodzie łowieckim, poletka łowieckie, pasy zaporowe, ilość i rodzaj karmy do dokarmiania zwierząt, wielkość szkód i odszkodowań łowieckich, koszty i dochody z gospodarki łowieckiej. Nadzór nad gospodarką łowiecką prowadzą właściwi: Nadleśniczowie, Starostowie, Wojewodowie oraz Minister Środowiska.

 

Koła Łowieckie prowadzące gospodarkę na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Kamienna Góra, działają w oparciu o Roczne Plany Łowieckie, w których uwzględniane są wytyczne Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego na lata 2017 - 2027 - zatwierdzane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Kamienna Góra:

Zestawienie pozyskania zwierzyny łownej (wg. gatunków jn.) w latach 2007 - 2018

Geografia zasięgów Kół Łowieckich

Urządzenia łowieckie:

Paśnik - leśna restauracja dla zwierząt - otwierana na zimę