Wydawca treści Wydawca treści

HODOWLA LASU

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Średnioroczny rozmiar prac z zakresu odnowień określony w planie urządzenia lasu na lata 2009 - 2018  wynosi około 260 ha podczas gdy zalesień jedynie około 3 ha.

Celem prac odnowieniowych  i zalesieniowych jest inicjowanie i kształtowanie młodego pokolenia lasu. Odnowienie odbywa się na gruntach leśnych, a zalesienia na gruntach nieleśnych, przeznaczonych pod uprawę leśną. 

Przy odnowieniu lasu wykorzystujemy również istniejące już odnowienia naturalne drzew i krzewów zgodne z celami hodowli lasu oraz inicjujemy nowe odnowienia naturalne pożądanych gatunków. Na terenie nadleśnictwa począwszy od 2009 roku zaewidencjonowano około 340 ha odnowień naturalnych.

W ramach prowadzonych przez nadleśnictwo prac odnowieniowych realizowany jest także program Restytucji jodły pospolitej w Sudetach dzięki któremu założono do tej pory 192,68 ha upraw z udziałem jodły. Dynamikę wprowadzania jodły przedstawia poniższa tabela.

Lata Powierzchnia
1996 3,14
1997 0,63
1998 3,35
1999 2,76
2000 2,03
2001 4,06
2002 5,89
2003 4,84
2004 9,60
2005 12,71
2006 16,67
2007 5,72
2008 14,36
2009 11,45
2010 24,13
2011 22,50
2012 29,22
2013 19,62
Razem 192,68

 

Równolegle oprócz prowadzonych corocznie prac odnowieniowo-zalesieniowych nadleśnictwo prowadzi także prace związane z pielęgnowaniem upraw i młodników, oraz pielęgnowaniem drzewostanów.

Celem cięć pielęgnacyjnych jest osiągnięcie jakościowo lepszej produkcji drewna, zwiększenie odporności d-stanu na działanie czynników biotycznych, abiotycznych i antropogennych, regulowanie składu gatunkowego i form zmieszania gatunków, regulowanie zwarcia i kształtowanie klimatu wnętrza lasu.

Średnioroczne zadania określone w Planie Urządzania Lasu z zakresu pielęgnacji upraw, młodników i drzewostanów wynoszą:

  • pielęgnowanie gleby - 296 ha
  • czyszczenia wczesne - 124 ha
  • czyszczenia późne - 197 ha
  • trzebieże wczesne - 199 ha
  • trzebieże późne – 446 ha