Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu

Radykalna zmienność warunków klimatycznych na terenie Dolnego Śląska, a tym samym na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra - liczne anomalie pogodowe nietypowe dla danej pory roku - jak również fakt występowania na znacznym obszarze monolitów świerkowych, rosnących na glebie o stosunkowo cienkiej warstwie wytworzonej ze skały porfirowej, decyduje o znacznym osłabieniu drzewostanów (głównie świerkowych) we wszystkich klasach wieku, na całym obszarze nadleśnictwa.

Całość lasów jest zaliczana do lasów ochronnych, a funkcje ochronne nakładają się wzajemnie (lasy wodochronne, glebochronne, parki krajobrazowe, rezerwaty). W zasięgu uszkodzeń przemysłowych znajduje się całość lasów nadleśnictwa (I, II i III strefa uszkodzeń przemysłowych). 

Najistotniejszym problemem ostatnich lat były dla nadleśnictwa szkody: grupowe, powierzchniowe i pojedyncze, powstałe w wyniku orkanu „Cyryl" –  w dniach 18-19 stycznia 2007 roku oraz kolejnych, w tym „Pauli" i „Emmy" w 2008 roku, które to spowodowały szkody w drzewostanach na łączną masę 268,3 tys.m3 wywrotów i złomów, powodując istotne uszkodzenia na powierzchni około 7000 ha oraz powstanie 178 ha zrębów sanitarnych.

Do najważniejszych czynników, determinujących stan sanitarny drzewostanów Nadleśnictwa Kamienna Góra należą:

1.     Czynniki abiotyczne:

·         szkody od wiatru i śniegu (wiatrołomy, złomy, wywroty, śniegołomy)

·         zakłócenia stosunków wodnych (susze, podtopienia, powodzie)

·         objawy żółknięcia szpilek świerka (prawdopodobne niedobory składników glebowych)

2.     Czynniki biotyczne :

·         szkodniki wtórne (rytownik pospolity, kornik drukarz i drukarczyk, kornik modrzewiowiec, drwalnik paskowany)

·         szkodniki upraw (szeliniak, kluk, naliściaki)

·         szkody od zwierzyny płowej (jeleniowate)

·         choroby grzybowe (opieńkowa zgnilizna korzeni, huba korzeni)

·         szkodniki pierwotne (brudnica mniszka, krobik modrzewiowiec, wskaźnica modrzewianeczka, zasnuja świerkowa)

·         zamieranie niektórych gatunków drzew (jawor, jesion)

3.     Czynniki antropogeniczne :

·         turystyczna penetracja terenów leśnych (pożary, zaśmiecanie terenu, niszczenie runa leśnego)

·         immisje zanieczyszczeń

Celem utrzymania drzewostanów w dobrej kondycji sanitarnej nadleśnictwo stosuje wiele działań ochronnych m.in.:

 • zabezpieczanie upraw przed zwierzyną: smarowanie sadzonek repelentem chemicznym, stosowanie osłonek, grodzenie upraw, palikowanie;
 • wykładanie pułapek klasycznych, wyszukiwanie i usuwanie drzew trocinkowych;
 • wykładanie pułapek feromonowych do monitoringu i odłowu korników;
 • dokarmianie ptactwa w okresie zimowym, wywieszanie budek lęgowych;
 • usuwanie drzew osłabionych, zagrzybionych oraz wywrotów i złomów;
 • utylizacja pozostałości pozrębowych;
 • nawożenie powierzchni leśnych z niedoborami glebowymi;
 • monitoring szkodników pierwotnych;
 • rozbudowa infrastruktury turystycznej (miejsca postojowe, parkingi, wiaty, tablice informacyjne);
 • ograniczenie dostępności wjazdu pojazdami samochodowym na tereny leśne poprzez wbudowywanie rogatek leśnych;
 • monitoring wizyjny szkodnictwa leśnego (kradzieże, zaśmiecanie, niszczenie runa leśnego) poprzez montaż kamer na terenach leśnych ze wzmożonym szkodnictwem;

Stan sanitarny lasów Nadleśnictwa Kamienna Góra jest obecnie dobry.